Om IAP

Irans arbetarkommunistiska parti är ett marxistiskt parti, som åtagit sig att organisera arbetarklassens sociala revolution för att avskaffa det kapitalistiska systemet och upprätta ett nytt samhälle, byggt på allas ekonomiska och sociala jämlikhet, deras politiska frihet och förverkligandet av alla individers materiella och intellektuella kreativa förmågor.
Irans arbetarkommunistiska parti är ett internationalistiskt parti. Det kämpar för arbetarklassens internationella solidaritet och för att uppnå dess världsmål. Det förbinder sig att försvara arbetarnas intressen i hela världen.
Under de föränderliga villkoren i dagens värld och inför världskapitalismens ideologiska och politiska angrepp mot socialismens sak, upptrappat genom sammanbrottet för Sovjetblockets falska socialism, anser Irans arbetarkommunistiska parti försvaret av marxismen och försvaret av den arbetarsocialistiska saken som en av sina fundamentala uppgifter. IAP strävar efter att förstärka och främja arbetarklassens socialistiska rörelse i världsskala.
I Iran kämpar IAP för arbetarklassens genombrott som en stark samhällelig och politisk kraft, för upprättandet av arbetarstyret och fullbordandet av arbetarsocialismens ekonomiska och politiska program. Störtandet av den härskande islamiska republiken är en förutsättning för att uppnå dessa mål.

Från kommunikén om bildandet av Irans arbetarkommunistiska parti: